สมัครสมาชิกและเข้าร่วม โครงการ Aladin Affiliates Program กับ ห้างอลาดินพลาซ่า ตั้งแต่วันนี้
เพื่อสร้างรายได้ ให้กับตัวท่านและครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันก็
ช่วยผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าที่เป็นคนไทย โปรโมทสินค้า ผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์  เช่น Facebook และ Line 

สมัครสมาชิก ฟรี! มีรายได้ ไม่มี ค่าใช้จ่ายใดๆแอบแฝง

Slogan ของเรา

“ ซื้อได้ส่วนลด โพสต์ หรือ แชร์ ได้เงิน”


หลักการและเหตุผล

ในยุค ที่ค่าครองชีพในประเทศของเราได้ปรับตัวสูงขึ้น อย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเป็นผล มาจากการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ และสังคม การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน จากต่างประเทศเข้าสู่ไทย เพื่อใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในการกระจาย สินค้า และการลงทุนจากประเทศเหล่านั้น ไปสู่ประเทศอื่นๆในอาเซียน รวมทั้ง การเปิดกว้าง ให้โอกาสกับนักลงทุน นักธุรกิจ และแรงงาน จากต่างประเทศ เข้ามาประกอบอาชีพต่างๆในประเทศไทยได้แบบเสรีมากขึ้น ส่งผลให้ ผู้ ผลิตสินค้า ผู้ประกอบการพาณิชย์ ประชาชน คนไทย ผู้มีรายได้น้อย คนตกงาน คนด้อยโอกาส ครอบครัวผู้พิการ ต่างก็ประสพกับปัญหา ในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน เช่น ผู้ผลิตสินค้าไทย อาจจะต้องปรับตัว เพื่อให้ สามารถผลิตสินค้าให้มีราคา ที่สามารถแข่งขันได้กับ สินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศอื่น ในส่วนของ ผู้ประกอบการ SME เจ้าของธุรกิจต่างๆ ก็อาจจะต้องเตรียมตัว และปรับกลยุทธ วิธีการทำธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันกับ นักธุรกิจ นักลงทุนจากประเทศมหาอำนาจทั้งหลาย ที่มีเงินลงทุนสูง มีความพร้อม สามารถเข้ามาลงทุน หรือซื้อกิจการของคนไทยผ่านตัวแทนนอมินี  เพื่อทำธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งบางครั้งก็กลายมาเป็นคู่แข่ง กับนักธุรกิจคนไทยซึ่งมีเงินลงทุนน้อยกว่า หากนักธุรกิจไทย ไม่มีการร่วมมือกันและปรับ วิธีการดำเนินธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และนำนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน ICT มาใช้ คนไทยก็ก็อาจจะสูญเสียความเป็นเจ้าของธุรกิจ ให้กับต่างชาติในเวลาอันรวดเร็ว

ในส่วนของ ภาคประชาชนเอง ประชาชนคนไทยที่เป็นผู้มีรายได้ น้อย คนพิการ คนด้อยโอกาส คนตกงาน หรือผู้ ที่ เกษียณอายุ ที่ไม่มีรายได้ จะเริ่มมีมากขึ้น ในสภาวะ ที่เศรษฐกิจฝืดเคือง อันเนื่องมาจาก เงินในระบบถูกส่งกลับไปยัง ประเทศของเจ้าของธุรกิจ หรือผู้ที่เข้ามาขายแรงงาน  ส่งผลให้คนไทย ที่มีรายได้น้อย เหล่านั้นเกิดการขาดสภาพคล่อง ในการจับจ่ายใช้สอย เพื่อซื้อสินค้า อุปโภค บริโภค หรือแม้ แต่การจ่าย ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ในชีวิตประจำวัน ส่วนผู้ที่ มีฐานะ ปานกลางที่เป็นมนุษย์เงินเดือน มีรายได้น้อย ก็จะมีรายจ่ายเพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่ต้องรับผิดชอบ ในการหาเลี้ยง ครอบครัว ต้องดูแลทั้ง ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่ารักษาพยาบาลของคนในครอบคัว พ่อแม่ ผู้มีอุปการคุณ ค่าเล่าเรียนของบุตรหลาน แต่เพียงลำพังคนเดียว สมาชิกในครอบครัวที่เหลือ อาจจะไม่สามารถ ช่วยหารายได้มาช่วยเหลือครอบครัวได้ ในสภาวะที่เศรษฐกิจ เริ่มถดถอย ค่าครองชีพสูง สภาพคล่องทางการเงินลดลง ทำให้ หลายๆ ครอบครัวเริ่มเกิดปัญหาด้านการเงิน เป็นหนี้เป็นสินมากมาย และส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้าน เศรษฐกิจ และสังคม โดยรวมในระดับประเทศ


วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

จากหลักการและเหตุผล ดังกล่าว โครงการ การพัฒนา ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ หรือ e - Market Place Aladin Plaza จึงได้ เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1 เพื่อรณรงค์ และส่งเสริม ให้มีการสร้างและใช้ นวัตกรรม ทางด้าน ICT ในการเพิ่ม และส่งเสริมประสิทธิภาพในด้านการตลาดแบบออนไลน์ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ให้ แก่ ผู้ผลิตสินค้าไทย (Supplier)ผ่านทาง โครงการ Aladin Supplier Portal ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ ทำให้ เจ้าของสินค้าสามารถ นำสินค้า ขึ้นมา โปรโมท โฆษณา และจำหน่าย บนเว็บห้างอลาดินได้ ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

2 เพื่อรณรงค์ และส่งเสริม ให้มีการสร้างและใช้ นวัตกรรมทางด้าน ICT ในการเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขัน ทางการค้า แบบออนไลน์ให้กับผู้ประกอบ การ SME ไทย ให้ สามารถ แข่งขันได้ ในระดับภูมิภาค และ ในระดับสากล ผ่านทางโครงการ Aladin Plaza Multi Channel Online Marketing Platform

3 เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้มีการนำเทคโนโลยีด้าน ICT มาใช้ ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ของ ประชาชน ผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ตกงาน และ ผู้ ที่เกษียณอายุ ให้มีรายได้ และ มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านทางโครงการ Aladin Affiliate Program 

4 เพื่อสนับสนุน นโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมการใช้ พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e - Commerce , e - Marketplace) ทั้งในภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และ โลจิสติกส์

5 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ตามโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทำ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand e-Commerce Sustainability) , โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาด อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME และ โครงการพาณิชย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาและ ส่งเสริม SMEs สู่สากล

เห็นด้วยกับหลักการและเหตุผล อยากเข้าร่วม โครงการต้องทำอย่างไร

คำตอบง่ายๆ เริ่มต้น ที่ การสมัครเป็นสมาชิกที่เว็บ ห้างอลาดินพลาซ่า ก่อนครับ  พร้อมรับสิทธิประโยชน์ ซื้อสินค้าได้ส่วนลดซื้อได้ในราคาสมาชิก  โพสต์ หรือแชร์ ได้เงิน หมายถึง เมื่อท่านโพสต์หรือแชร์ เนื้อหา เกี่ยวกับร้านค้า หรือสินค้า ในห้างอลาดิน  ออกไปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Line หรือ Facebook ไปยังกลุ่มต่างๆ  เมื่อมีผู้พบเห็นและมีการคลิ๊กสั่งซื้อสินค้าเข้ามาที่เว็บห้างอลาดินพลาซ่าจนเสร็จสิ้นกระบวนการ เป็นที่เรียบร้อย ผู้ที่แชร์ออกไปก็จะได้รับเงินค่าคอมมิชชั่น จากการ แนะนำสินค้า เป็นเงิน 4 % ของยอดขาย ใน แต่ละครั้งที่มีการสั่งซื้อ ยิ่ง โพสต์ หรือแชร์ มาก ก็ยิ่งมีโอกาศ รับรายได้ จากค่าดำเนินการมากขึ้นตาม เป็นรายได้ ที่จะมาช่วยเสริม รายได้ หลัก ของท่าน 


สมัครสมาชิกแล้ว จะได้อะไร ต้องทำอะไรบ้าง

หลังจากที่ท่านสมัครสมาชิก และ ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้ รับสิทธิประโยชน์ จากการเป็นสมาชิก และเข้าร่วม โครงการ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1 ในฐานะ เจ้าของโรงงานผู้ผลิตสินค้า :

1.1 ท่านจะได้รับสิทธิ ในการเปิดร้านขายสินค้าจากโรงงาน ในห้างอลาดิน พลาซ่า (โครงการ Thailand Supplier Portal ) และสามารถใช้เครื่องมือ ในการนำสินค้าจากโรงงานของท่าน ขึ้นสู่ ระบบ Aladin e Market Place Platform ได้เองโดยตรง หรือให้ทางห้างฯ ดำเนินการนำสินค้าของท่านขึ้นบนเว็บให้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
1.2 ท่านสามารถขยายช่องทางการตลาด ผ่านระบบ Aladin e Market Place Platform ด้วยตนเอง หรือให้ผู้ประกอบการ SME รายย่อย และ ประชาชนคนไทย ที่ต้องการหารายได้เสริม เป็นผู้ทำการตลาด โดยการนำสินค้า ของ ท่าน ไปโปรโมท และหาลูกค้า โดยใช้เครื่องมือ ด้านการตลาด แบบ Content Marketing , Social marketing ทีมีอยู่ใน Aladin e Market Place Multi chanel Marketing โดยที่ท่านสามารถ ควบคุม กำกับดูแล ในเรื่อง การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล รายละเอียดสินค้า ที่ถูกต้อง รวมทั้งการ กำหนดราคาขาย การทำโปรโมชั่น การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้อย่างเป็นระบบ ระเบียบ อีกทั้งยังสามารถ บริหารจัดการการขายแบบ อัตโนมัติ ตั้งแต่ ต้น กระบวนการจนจบกระบวนการ รวม ไปถึง การส่งของ และตรวจรับสินค้า  เพื่อเป็นการลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่ม ยอดขาย ให้กับ Sale ของ โรงงาน  สอดคล้อง กับ นโยบาย และวัตถุ ประสงค์ ของทางรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริม การใช้ พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และ โลจิสติกส์ 

2 ในฐานะ ผู้ประกอบการ SME รายย่อย :

ท่านสามารถ เลือกและเข้าร่วมเป็น ผู้จัดจำหน่าย สินค้า ของโรงงานผู้ผลิตสินค้า แต่ละรายที่เข้าร่วมโครงการได้ โดยใช้ เครื่องมือ บริหารร้านค้า และ การบริหารการขายสินค้า ของ ทาง ห้าง อลาดินพลาซ่า โดยที่ท่านผู้ประกอบการ SME สามารถเลือกที่จะลงทุน หรือไม่ต้องลงทุน ในการ Stock หรือจัดส่ง สินค้าเอง สิ่งที่ต้องทำ คือ เมื่อมี รายการสั่งซื้อออนไลน์ เข้ามา ท่านจะต้อง เป็นผู้ ประสานงาน กับ ทาง โรงงาน ผู้ผลิต ที่ เข้าร่วม โครงการ ตรวจสอบ ยืนยัน ความถูกต้องของรายการสินค้า จำนวนสั่งซื้อ และระยะเวลาในการจัดส่ง และ แจ้งยืนยัน การสั่งซื้อ กับลูกค้า เพื่อป้องกันความผิดพลาด ในการจำหน่ายสินค้า และสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตาม โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทำ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand e-Commerce Sustainability),โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาด อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME และ โครงการพาณิชย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาและ ส่งเสริม SMEs สู่สากล

3 ในฐานะ ประชาชน คนไทย ที่ต้องการหารายได้ เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้น :

ท่านจะได้รับสิทธิ ในการได้รับค่า คอมมิชชั่น จากการโพสต์ หรือแชร์ หน้าสินค้า ออกไปสู่ โลกออนไลน์ และเมื่อมีผู้สั่งซื้อ จนเสร็จสิ้นกระบวนการส่งสินค้าและไม่มีการเคลม ท่านก็จะได้รับเงินค่า ตอบแทน ในการช่วย ส่งเสริม การขาย จาก โครงการ Aladin Affilate Program ตาม ข้อกำหนดและ เงื่อนไข ที่ ได้ ระบุ ไว้ในโครงการ

4 ในฐานะผู้ บริโภค หรือผู้ซื้อ :

ท่านจะได้รับสิทธิ ในการซื้อสินค้าจากทุกร้าน ในราคา สมาชิก (โครงการ Thai Living Expense Discount) และ สามารถเข้าร่วม โครงการ Aladin Affiliate Program เพื่อหาเงินรายได้แบบออนไลน์ ด้วยการ การโพสต์ หรือ แชร์ สินค้า ของ โรงงาน ที่ เข้าร่วม โครงการ  “ ซื้อก็ได้ส่วนลด โพสต์ หรือ แชร์ ก็ได้เงิน” 

โครงการ Aladin Affiliate Program

Aladin Affiliate Program คืออะไร

Aladin Affiliate Program เป็นโปรแกรม เครื่องมือ ที่ ถูกคิดค้นพัฒนาขึ้นมา เพื่อสร้างรายได้ ให้กับ คนไทยทุกคน ซึ่งเป็นผู้ ที่สมัครเป็นสมาชิก ของ ห้างอลาดินพลาซ่า และมีความประสงค์ต้องการจะหารายได้ จากการ โปรโมท หรือประชาสัมพันธ์ ลิงก์หรือที่อยู่ของ เว็บไซต์ หรือหน้าแสดงรายการสินค้า หรือบทความสาระน่ารู้ ของ Supplier ที่เข้าร่วมโครงการและเป็นสมาชิกอยู่ในห้างอลาดินพลาซ่า ไปยัง กลุ่ม ลูกค้า เป้าหมายในแต่ละประเทศ  โดยผ่านทาง สื่อสังคม ออนไลน์ เช่น Line , Facebook, We chat และสื่ออื่นๆ เช่น e mail , website , Blog ฯลฯ และเมื่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้ มีโอกาสเห็น สื่อโฆษณา ที่แต่ละคนแชร์ออกไป ภายใน 30 วัน และคลิ๊กที่ลิงก์ นั้น ระบบจะนำลูกค้า กลับมายัง เว็บไซต์ ของห้างอลาดินพลาซ่า หน้าเว็บที่ ท่านแชร์ออกไป เพื่อมาอ่าน บทความ สาระน่ารู้ และเห็นรายการสินค้าที่อยู่ในหน้าเว็บนั้นๆ หากลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้า ผ่านระบบ การซื้อขายแบบ online หรือ ระบบ e – Commerce ที่ทางห้างได้ จัดเตรียมไว้ให้ ระบบจะทำการบันทึก และจดจำ รายการสั่งซื้อ ทุกรายการ ที่มาจาก การโปรโมทเว็บลิงก์ ของท่าน แต่ละรายการ ว่าท่านคือ สมาชิก ที่ เป็นผู้ที่ ช่วย ประชาสัมพันธ์ แนะนำร้านค้า หรือ สินค้า ที่อยู่ในแต่ละร้าน ในห้างอลาดินพลาซ่า จนเกิดการซื้อขาย ขึ้นแบบเสร็จสมบูรณ์ ท่านก็จะได้รับ ค่า คอมมิชชั่น อย่างน้อยที่สุด 4 % ของ ยอดสั่งซื้อในแต่ละครั้ง ที่ เกิดจากการแชร์ ของท่าน ยิ่งท่านแชร์ หรือโพสต์ แนะนำ บทความ หรือสินค้า ออกไปในโลก Social มากเท่าไร ท่านก็อาจจะมีรายได้ เพิ่มขึ้น ตาม ผลของจำนวน ยอดสั่งซื้อ ที่มาจาก การแชร์ ของท่าน เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถจะหาเงิน หารายได้ เข้าสู่ครอบครัวแบบออนไลน์ ผ่านทาง อุปกรณ์ มือถือ ของท่านได้ จาก ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถ เช็คยอดสั่งซื้อ และค่าคอมมิชชั่นที่ได้จากระบบรายงานผลการแชร์ ของท่าน ได้ ตลอดเวลา แบบ Real time online

ท่านเคยคิดที่จะใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ มือถือ สำหรับ หารายได้เสริม เพื่อช่วยค่าครองชีพสำหรับ ตัวเอง และครอบครัว ?

จะดีกว่าไหม ถ้า เรา มี เครื่องมือ ที่ ทำให้ คนไทย ทุกคน ทุกครอบครัว ที่กำลังเดือดร้อนเรื่องรายได้ ไม่พอรายจ่าย สามารถหารายได้เสริม หรือ บางคนอาจจะทำเป็นรายได้หลักของครอบครัวเลยก็ได้ โดยที่ท่านสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ มือถือที่ท่านใช้กันอยู่เพื่อประโยชน์ในการทำงาน การติดต่อ สื่อสาร หรือ เพื่อ ความสนุกสนาน บันเทิง และ สันทนาการ ให้กลายมาเป็น เครื่องมือที่ใช้ในการทำมาหากิน หาเงิน หารายได้เสริม เข้าตนเอง และครอบครัว แบบ ออนไลน์ไร้ขีดจำกัดเรื่องรายได้ เป้าหมายรายได้ขึ้นอยู่กับความขยันและความต้องการของแต่ละคน ด้วยวิธีการแบบง่ายๆ โดยที่ ท่านไม่ต้อง เปลี่ยน อาชีพ หรือ เปลี่ยนสิ่งที่ท่านทำอยู่ ไม่ต้องลงทุน ลงเงิน ซื้อสินค้า หรือเช่าแผง เช่าสถานที่ขาย แต่มีสินค้าให้ขาย ในสถานที่ ในโลกออนไลน์ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน ไม่ต้องวิ่ง หาลูกค้าเพื่อให้มาซื้อของ แต่มีลูกค้าวิ่ง มาหาเอง ไม่ต้อง พูด ไม่ต้อง อธิบาย สาธยายตัวสินค้า แต่ก็มีคนซื้อสินค้า เพราะเราเตรียม ข้อมูล รายละเอียดสินค้าไว้ให้พร้อมแล้ว ไม่ต้องเสียเงิน เสียเวลา มานั่ง อบรม สัมมนา เรียนรู้วิธีทำ เพราะทุกคน ทำเป็นกันอยู่แล้ว ที่สำคัญ คือ ท่าน ไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สิ่งที่ท่านต้องทำ มีอย่างเดียว คือ เป็นสมาชิกห้างอลาดินพลาซ่า และเข้าร่วม ในโครงการ Aladin Affiliate Program ของเรา และช่วยกันโพสต์ หรือแชร์ ข้อมูล รายละเอียดสินค้าไทย ของ ผู้ผลิตสินค้าไทย (Supplier) ที่ เข้าร่วมโครงการ ให้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละคน ได้ เห็น และสั่งซื้อ ได้จาก ทุกประเทศ ในโลก ผ่านระบบห้างออนไลน์

ค่าคอมมิชชั่น และรายละเอียดการจ่ายเงิน
ค่าคอมมิชชั่น

Aladin Affiliate Program จะคิดคำนวณ ค่า Commission ให้ กับ สมาชิก ผู้จัดจำหน่าย ที่แชร์ หรือโพสต์ เนื้อหา รายการสินค้า หรือหน้าเว็บ ออกไป และเกิดการคลิ๊กลิงก์ กลับมาซื้อสินค้า ในอัตรา Minimum Flat Rate ขั้นต่ำที่ 4 % ของ ยอดขาย สินค้า ในแต่ละใบสั่งซื้อ ในทุกหมวดหมู่

รายละเอียดการจ่ายเงิน

1 เงื่อนไข การจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่น

- สมาชิกสามารถตรวจสอบ สถานะ การซื้อขายสินค้า จาก ระบบรายงาน การแชร์ และ ขายสินค้าของฉัน(lสมาชิกที่ Log in และ กด แชร์
  ออกไป) 

- สถานะของ การซื้อขายสินค้า มี 4 สถานะ ดังนี้

  • สั่งซื้อ รอยืนยัน : ลูกค้า สั่งซื้อสินค้า ออนไลน์
  • ยืนยัน รอจ่ายเงิน : ทางร้านแจ้งยืนยัน การสั่งซื้อกับลูกค้า
  • ยกเลิกการสั่งซื้อ : หากลูกค้า ประสงค์ จะยกเลิกการสั่งซื้อ สามารถ ทำได้ โดยไม่โอนเงิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบ จะยกเลิก ใบสั่งซื้อนั้นๆ โดยอัตโนมัติ
  • จ่ายเงิน รอส่งของ
  • ส่งของรอตรวจรับ
  • ตรวจรับ ผ่าน ไม่มี Claim
- สมาชิกจะได้รับค่า คอมมิชชั่น เมื่อ สถานะ ของการซื้อขายสินค้า อยู่ในสถานะ ตรวจรับผ่าน ไม่มี Claim เท่านั้น ส่วนสถานะ อื่น ๆ เรียกโดยรวม ว่า สถานะ Pending หรือ กรณี ตรวจรับ ไม่ผ่าน มีการคืนสินค้า สมาชิกจะไม่ได้ รับ ค่า คอมมิชชั่น สมาชิก สามารถ ตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้า ของสถานะ ของ แต่ละ Order ได้ จาก ระบบรายงาน การแชร์ และ ขายสินค้าของ ผู้แชร์หรือผู้จัดจำหน่าย

2 ชื่อผู้รับผลประโยชน์ ค่า คอมมิชชั่น

สมาชิก สามารถ ระบุ ชื่อ และ เลขที่ บัญชี ของธนาคาร ของ ผู้ รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทน หรือ ค่าคอมมิชชั่น ที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้า ที่มาจากการแชร์ หรือ โพสต์ ข้อมูลของตนเอง ให้กับตนเอง (โดยปกติทั่วไป) หรือให้กับบุคคลอื่นได้ ในกรณี ที่ ตนเอง ไม่ขอรับค่า คอมมิชชั่น และต้องการบริจาคให้ กับบุคคล เช่น พ่อ แม่ ผู้มีพระคุณ คนที่ต้องการช่วยเหลือ หรือ มูลนิธิ ต่างๆ เช่น มูลนิธี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ เป็นต้น

3 เงื่อนไขและระยะเวลาใน การจ่ายเงิน ค่าคอมมิชชั่น

สมาชิก หรือ ผู้ ที่สมาชิก ระบุ ให้ เป็นผู้รับผลประโยชน์ จะได้รับค่าตอบแทน หรือค่าคอมมิชชั่น เมื่อบริษัท ตรวจสอบ ความถูกต้อง เรียบร้อย และยืนยันยอดการจ่ายเงินกับทางสมาชิกแล้ว บริษัท จะ โอน เงินค่า ตอบแทน หรือ ค่า คอมมิชชั่นให้ กับสมาชิก หรือผู้ที่สมาชิกระบุให้ เป็นผู้รับผลประโยชน์ ภายในไม่เกิน 7 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ หรือเมื่อสมาชิกแจ้งความประสงค์ ต้องการเบิกเงืินผ่านทางหน้าเว็บเพจ ของทางห้าง


จะลงทะเบียน เข้าร่วม โปรแกรมได้ ที่ไหน

ด้วยกระบวนการขั้นตอน ที่แสนง่าย ท่านสามารถลงทะเบียนสมัคร เป็น สมาชิก เข้าร่วม โครงการ Aladin Affiliate Program ได้ ทาง เว็บไซต์ www.aladinplaza.com ที่เมนู สมัครสมาชิก เมื่อสมัครแล้ว กรุณา ตรวจสอบเมล์ ของท่าน และยืนยันตัวตน การสมัครสมาชิกเข้าร่วม Aladin Affiliate Program จึงจะสมบูรณ์

จะเริ่ม หาเงิน ออนไลน์ ให้กับตนเอง และครอบครัวกันได้อย่างไร ต้องทำอะไรบ้าง

หากท่านสมัครสมาชิกเข้าร่วม โครงการ Aladin Affiliate Program เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ Username และ Password ในการเข้าไปเรียนรู้ กระบวนการขั้นตอน วิธีการทำงาน ในระบบ Aladin Affiliate Program และ เริ่ม หาเงิน ออนไลน์ ได้ด้วยตนเอง จากการกด โพสต์ หรือแชร์ ข้อมูล ที่อยู่ใน บทความสาระน่ารู้  และ ข้อมูล สินค้า แต่ละรายการ หรือ หน้าเว็บแต่ละร้านค้า หรือ ที่ หน้า เว็บของ ห้างอลาดิน พลาซ่า (Home Page) หากท่านมีข้อสงสัย หรือ ต้องการความช่วยเหลือ ท่านสามารถติดต่อ Admin Plaza Admin ได้ ตาม ช่องทาง ที่ ระบุไว้ ในหน้าติดต่อเรา 

จะเชื่อถือเว็บไซต์ นี้ ได้มากน้อย เพียงใด 
 
เรามีความมุ่งมั่น ที่ จะพัฒนาและบูรณาการ ระบบการจัดการความรู้ (KM: Knowledge Mangement) ,ระบบ Supplier Portal, ระบบสร้าง ร้านค้าออนไลน์ ,ระบบ e - Commerce, ระบบ Affiliate Web ,ระบบ Logistic และ ระบบ e - Marketplace ให้เป็นระบบการซื้อขายสินค้า ที่เป็นนวัตกรรม  ที่คิดค้น เป็นของคนไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย และมีความจริงใจ ที่ จะประกาศตัวอย่าง เปิดเผย และปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ของทางราชการ จึงได้ จดทะเบียน พาณิชย์ อิเล็คทรอนิกส์ กับ ทางราชการ ตาม เอกสาร ข้างล่างนี้ เพื่อให้ ทุกฝ่ายได้มั่นใจ ในการดำเนินกิจการ และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า จะได้รับการสนับสนุนโครงการ นี้ จากคนไทย ทุกคน 
 
ห้องประชุม Zoom เชิญทางนี้คลิ๊กที่รูปข้างบนเพื่อ  เข้าห้อง Zoom
Meeting ID: 3674314292

หรือ
คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าห้องประชุม

ติดต่อเรา

Dealer ID : 2097 (System Admin)

สนใจสมัครเป็นสมาชิก
คลิ๊กที่นี่

หรือติดต่อ

คุณ Webmaster
Member ID : 2097
Line ID : @ukn8881v

LINE OA Link :
https://lin.ee/lvJIJNA

เพิ่มเพื่อน

Email
[email protected]

Mobile No : 0625513856

ลิงค์ของเว็บนี้

ชำระเงินได้ที่
ชื่อบัญชี สุรชัย ศรีวิโรจน์
ธนาคาร SCB
สาขา เซ็นทรัล รามอินทรา
เลขที่บัญชี 2922145027